BÁO CÁO ĐÁNH GIÁ TÁC ĐỘNG MÔI TRƯỜNG ĐTM

LẬP BÁO CÁO NGHIÊN CỨU TIỀN KHẢ THI

     HỒ SƠ KHAI THÁC VÀ SỬ DỤNG NƯỚC MẶT

LẬP KẾ HOẠCH BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG

HỒ SƠ KHAI THÁC VÀ SỬ DỤNG NƯỚC MẶT

GIẤY PHÉP XẢ THẢI VÀO NGUỒN NƯỚC

BÁO CÁO THỰC HIỆN CÔNG TRÌNH BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG

Hồ Sơ và Quy Trình Cấp Giấy Phép Khai Thác Nước Ngầm

ĐỀ ÁN BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG CHI TIẾT

Đăng ký sổ chủ nguồn thải chất thải nguy hại