BÁO CÁO ĐÁNH GIÁ TÁC ĐỘNG MÔI TRƯỜNG ĐTM

  • nghiatran
  • Không có phản hồi

      Đối tượng cần đánh giá môi trường tác động ĐTM?   Đối tượng phải lập báo cáo đánh giá môi trường hoạt động ĐTM định dạng tại phụ lục II  định định số 18/2015 / NĐ-CP , bao gồm: nhóm dự án, tái chế chế độ; nhóm dự án về xây dựng,